Pravilnik

Pravilnik o provedbi programa stručnog usavršavanja u graditeljstvu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 42. stavka 5. Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 82/05), Stručno vijeće Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. veljače 2007. donijelo je Pravilnik o provedbi programa stručnog usavršavanja.

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način provedbe Programa stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera (u daljnjem tekstu: Program) na koji je Tehničko veleučilište u Zagrebu (u daljnjem tekstu: TVZ) dobilo suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 11. listopada 2006. godine.
Pravilnik uređuje rad svih tijela zaduženih za organizaciju i provedbu Programa, vođenje i financiranje Programa i druga pitanja bitna za provedbu stručnog usavršavanja u graditeljstvu.

Članak 2.

Program je ustrojen za ovlaštene arhitekte i ovlaštene inženjere građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike u graditeljstvu i za sve ostale obveznike stručnog usavršavanja arhitektonske, građevinarske, strojarske i elektrotehničke struke u graditeljstvu (ukupno četiri stručne grupe).

Članak 3.

Polaznici stručnog usavršavanja su osobe koje su obvezne upotpunjavati i usavršavati znanja prema Pravilniku o stručnom ispitu, osobe koje su dužne upotpunjavati i usavršavati znanja u obavljanju poslova graditeljstva i svi ostali koji imaju interes za stjecanje suvremenih znanja iz područja građevno-tehničke regulative.
Svi polaznici stručnog usavršavanja primaju kao dokaz uredno provedenog stručnog usavršavanja Potvrdu o sudjelovanju za svaki pojedini tečaj (Prilog 2.).

Članak 4.

Program se ustrojava tako da sadrži suvremena znanja i iskustva struke, čime se osigurava polaznicima prijenos znanja koja će iskoristiti za kvalitetniji i učinkovitiji rad u području graditeljstva. Program se sastoji od petogodišnjeg i godišnjih programa.

Članak 5.

Petogodišnji program odnosi se na razdoblje od 11. listopada 2006. do 1. listopada 2011. godine. Sadrži za svaku od četiri stručne grupe:
- oblik provedbe programa;
- termine provedbe programa;
- uvjete prijave;
- teme usavršavanja s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu;
- bodovnu vrijednost provedbe usavršavanja i popis predavača.
Petogodišnji program je s tako navedenim sadržajem odobren od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 6.

Godišnji programi donose se na temelju petogodišnjeg programa i odnose se za razdoblje koje započinje s 1. listopadom tekuće godine, a objavljuje se najkasnije do 30. srpnja tekuće godine. Godišnji program sadrži za svaku od četiri stručne grupe slijedeće detaljne podatke:
- oblik provedbe usavršavanja;
- detaljni naslov tema s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu;
- popis predavača;
- mjesto održavanja i raspored sati provedbe;
- cijenu kotizacije;
- ostale podatke potrebne za urednu provedbu.

Članak 7.

Svi podaci o petogodišnjem i godišnjim programima nalaze se na internetskoj stranici TVZ-a ili na adresi seminar@tvz.hr.
Program se objavljuje za svaki seminar zasebno u stručnom časopisu HDGI-a GRAĐEVINAR.

Članak 8.

Provedbu Programa vodi Organizacijski odbor, koji se sastoji od dva voditelja Programa i četiri tajnika za svaku stručnu grupu. Voditelje stručnog usavršavanja određuje dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Četiri tajnika, za svaku od stručnih grupa, određuju dogovorno voditelji Programa iz redova priznatih stručnjaka arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke.
Uz Organizacijski odbor za provedbu programa je zaduženo i tajništvo stručnog usavršavanja. Tajništvo čini tajnik i osobe zadužene za informatičku i propagandnu podršku.

Članak 9.

Voditelji stručnog usavršavanja odgovorni su za provedbu Programa.

Članak 10.

Organizacijski odbor obavlja slijedeće poslove:
-priprema i predlaže godišnje programe;
-prati provedbu Programa;
-predlaže Upravnom vijeću TVZ-a visinu kotizacije za slušače;
-utvrđuje troškove provedbe godišnjih Programa;
-priprema Izvješća o provedbi Programa.

Članak 11.

Tajništvo obavlja administrativne poslove vezane uz provedbu i praćenje Programa. Oni se sastoje od:
-obavljanje poslova prijave polaznika (Prilog 1.);
-vođenje evidencije polaznika
-izdavanje potvrda o pohađanju stručnih tečaja (Prilog 2.);
-vođenje registra predavača;
-ostale administrativne poslove vezane za organizaciju i provođenje Programa.

Članak 12.

Program se financira na temelju uplaćene kotizacije polaznika. Kotizacije se uplaćuje na žiro račun TVZ-a. Raspodjela prikupljenih sredstava vrši se na temelju Pravilnika o načinu korištenja prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti TVZ-a. Prijedlog honorara predavača daje Organizacijski odbor, a odobrava ga Upravno vijeće TVZ-a. Financijski plan godišnjih programa predlaže Organizacijski odbor. Upravno vijeće TVZ-a usvaja Prijedlog raspodjele sredstava ostvarenih održavanjem programa.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Veleučilišta.

DEKAN
mr. sc. Velimir Rajković, prof. vis. šk.
mr. sc. Velimir Rajković, prof. vis. šk. v.r.
Ovaj Pravilnik objavljen je 13.02. 2007., te je stupio
na snagu 13.02. 2007. godine.
Klasa: 602-04/07-05/01
Ur.broj:251-375-01/07-1